Moekgo& folo_ oa foiedosoa O No^ oa Seeit

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨᠠᠠ᠃ 7.2᠃ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨᠠᠠ᠃ 7.3᠃ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠯᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨᠡᠡ᠃ 7.4᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠭᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨᠠᠠ᠃ 7.5᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨᠡᠡ᠃
foiedosoa O No^ oa Seeit oa SerKkEa JeseBrilelda
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠣᠮ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14
ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠬᠢᠢᠭ ᠱᠡᠱᠡᠭᠭᠦᠢᠭᠡᠡᠷ ᠲᠥᠰᠥᠥᠯᠥᠬ ᠨᠢ ᠰᠥᠯᠥᠨᠭᠢᠢᠭ ᠥᠨᠭᠥᠭᠦᠢᠭᠡᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14
ᠦᠯᠠᠠᠨᠪᠠᠠᠲᠠᠷᠲ ᠥᠳᠥᠷᠲ 50 ᠰᠠᠶ ᠲᠥᠭᠷᠥᠭᠨᠢᠢ ᠫᠢᠽᠽᠠ ᠢᠳᠳᠡᠭ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14
ᠠᠮᠡᠷᠢᠺᠲ ᠡᠬᠯᠡᠵ ᠮᠥᠨᠭᠥᠯᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠵ ᠪᠠᠢᠭᠠᠠ ᠱᠢᠨᠡ ᠲᠡᠬᠨᠥᠯᠥᠭᠢ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14
ᠮᠥᠨᠭᠥᠨᠢᠢ ᠨᠢᠢᠯᠦᠦᠯᠡᠯᠲ 9.96 ᠢᠬ ᠨᠠᠽᠳ ᠲᠥᠭᠷᠥᠭ ᠪᠥᠯᠵ᠂ ᠥᠮᠨᠥᠬ ᠰᠠᠷᠠᠠᠰ ᠨᠡᠭ ᠬᠦᠤᠢᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠵᠡᠡ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14
ᠥᠯᠥᠨ ᠦᠯᠰᠢᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠡᠡᠨᠳ ᠬᠦᠨᠰᠨᠢᠢ ᠦᠨᠡ 5.2 ᠬᠦᠤᠢᠠᠷ ᠪᠦᠦᠷᠱᠡᠡ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14
ᠮᠥᠨᠭᠥᠨ ᠬᠥᠷᠥᠨᠭᠢᠢᠭ ᠬᠲᠵᠬᠲᠨ ᠽᠥᠤ ᠦᠳᠢᠷᠳᠠᠬ ᠤᠡ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14
ᠭᠠᠳᠠᠠᠳ ᠬᠡᠷᠭᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠯ.ᠫᠦᠷᠡᠤᠰᠦᠷᠡᠨ ᠺᠬᠦ-ᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠰᠨᠢᠢ ᠠᠢᠯᠱᠯᠠᠯ ᠬᠢᠢᠯᠡᠡ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
DelkereekKI 2015 - 09 - 14