НОМЫН САНЧДЫН УНШИЖ СУДЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ НОМ, ХЭВЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Монгол хэл дээрх номнууд

1.Ном, хэвлэлийн байгууллагад мөрдөх үндэсний үндэсний стандартын эмхэтгэл: Албан хэвлэл.- УБ., 2004.- (Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв)

2.Номын сан, мэдээллийн байгууллагад мөрдөх Үндэсний стандартын эмхэтгэл: Албан хэвлэл.- УБ., 2013.- 278х.- (Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв)

3.Баатар Я.

Номтой ажиллах соел / Ред Ж. Пүрэвсүрэн.- УБ.: УХГ., 1984.- 55х.

4.Баянзул М.

Номын фонд түүнийг хамгаалахуй / Ред Д.Хорлоо.- УБ.: ШУАХ., 1968.- 120х.

5.Баяраа Б.

Номын сангийн заах арга зүй / Ред. С.Цэцэгмаа.- УБ.: "Өнгөт хэвлэл” ХК. 2002.- 75х.

6.Баяраа Б., Катерин Жонсон

Номын сангийн автоматжуулалт.- УБ.: "Өнгөт хэвлэл” ХК., 2002.- 71х.

7.Гомбосүрэн Ц.

Ном эзэмших соёл / Ред. С.Лувсанням.- УБ.: УХГ., 1989.- 70х.

8.Данзан Д.

Лавлагаа номзүй / Ред. М.Баянзул.- УБ.: ШУАХ., 1966.- 62х.

9.ДАА - 21: XXI дахь хэвлэл I Ерөнхий хянан тох. Л.Түдэв, Хариуцлагатай хянан тох. Н.Цагаач; Орч. А.Долоонтөмөр ба бус.- Монгол хэлээрх анхдугаар хэвл.- УБ., 2002.

Боть 1: Удиртгал -Туслах таблицууд.- 416х.- ISBN-99929-0-109-8

Боть 2: Үндсэн таблицууд 000-599.- 981х.- ISBN-99929-0-11С-1

Боть 3: Үндсэн таблицууд 600-999.- 820х.- ISBN-99929-0-111-X

Боть 4: Харьцангуй заалтуур - Удирдамж.-1015х.- ISBN-99929-0-112-8

10.Жамбаа Л.

Номын сангийн ном сэлбэн засалт, тоноглол төхөөрөмж: Аргачилсан заавар / Эрхл. М Баянзул.- УБ.: ШУАХ., 1962.- 27х.- (БНМАУлсын номын сан)

11.Жамбаа Л. ба бус.

Номын санчдад тусламж / Л.Жамбаа, Б.Намсрай, Д.Сүндэв; Ред. М.Баянзул, Ч.Арьяасүрэн.- УБ.: ШУАХ., 1965.- 176х.- (БНМАУ. Улсын нийтийн номын сан)

12.Зохиогчийн үсэг дарааллын гурван тэмдэгт IБоловср. Ж.Цэзэн, Ш.Базар; Хариуцлагатай ред. Н.Баясгалан, Ж.Цэзэн; Ред. Н.Баясгалан. Ж Цэзэн.- Нэмж засварл. 3 дахь хэвл.- УБ.: "Мөнхийн үсэг” ХҮ., 2000.- 266х.- (Соёл урлаг судлалын хүрээлэн, УТНС. Монголын номын санчдын холбоо).- ISBN-99929-77- 02-762: 9000 төг.

13.Лавлагаа ба мэдээллийн үйлчилгээ: Гарын авлага / Ерөнхий хянан тох. Ричард Е.Бонн, Линда С.Смит.- 3 дахь хэвл.- Колорадо, 2001.- 753х.

14.Лувсанням С.

Номын сангийн ажлын төлөвлөлт, бүртгэл, тооцоо, тайлан: Гарын авлага / Ред Д.Цэрэнханд.- УБ.: УХГ., 1980.- 61х.

15.Нийтийн номын сангийн үйлчилгэз: ОУНСХ/ЮНЕСКО Удирдамж / Орч. С.Цэцэгмаа ба бус.; Ред. С.Цэцэгмаа.- УБ.: "Өнгөт хэвлэл” ХХК., 2003.- 111х.: 3000 тег.

16.Номын сан - номзүйн нэр томъёо, тодорхойлолтууд / Орчуулж боловср. Д.Саранчимэг; Ред. Д.Бямбасүрэн; Тех. ред. Б Цогжаргал.- УБ.: "Содпресс” ХХК., 2005.- 55х.

17.Номын сангийн тухай: Хууль, тоггоол шийдвэрийн эмхтгэл / Эмхэт. Ж.Довдонням; Хянан тох. Ж.Сэржээ.- УБ.: "Өнгөт хэвлэл” ХК., 2003.- 148х.- (Улсын Төв номын сан)

18.Номын сангийн үйл ажиллагаанд баримтлах эрх зүйн баримт: Хууль, тогтоол, шийдвэрийн эмхэтгэл-3 / Эрхл. хэвлүүлсэн Б.Энхжаргал, Г.Гүнжинлхам.- УБ.: "Содпресс” ХХК., 2011.- 568х.- (Монгол Улсын Үндэсний номын сан)

19.Соёл урлаг шинэ нөхцөлд – II: Баримт бичиг, хууль топгоомжийн эмхтгэл I Эмхэт. Ц.Жаргалсайхан.- УБ., 2000.- 183х.- (Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Соёл урлагийн газар).: 2000 төг.

20.Соёл урлаг шинэ нөхцөлд - III: Баримт бичиг, хууль тогтоомжийн эмхтгэл / Эмхэт Ц.Жаргалсайхан.- УБ.: "Өнгөт хэвлэл” ХК., 2003.- 171х.- (БСШУЯамны Соёл урлагийн бодлого, зохицуулалтын газар)

21.Соёл урлаг шинэ нөхцөлд - IY: Соёл, урлагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага / Эмхэт. Ц.Жаргалсайхан.- УБ.: "Ундарга принт” ХХК., 2005.- 256х.- (БСШУЯамны Соёл, урлагийн газар)

22.Соёл урлаг шинэ нөхцөлд - Ү: Соёл, урлагийн ажилтны улсын анхдугаар чуулганд зориулав: Соёл, урлагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага I Эмхэт Ц.Жаргалсайхан.- УБ.: "Содпресс” ХХК., 2007.- 212х.- (БСШУЯамны Соёл урлагийн газар)

23.Соёл урлаг шинэ нөхцөлд - ҮI: Соёл, урлагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага I Эмхэт Ц.Жаргалсайхан.- УБ.: "Ундарга принт” ХХК., 2009.- 200х.- (БСШУЯамны Соёл, урлагийн бодлогийн газар)

24.Соёл урлаг шинэ нөхцөлд - ҮII: Соёл, урлагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага IЭмхэт Ц.Жаргалсайхан.- УБ., 2012.- 582х.- (БСШУЯамны Соёл, урлагийн бодлогийн газар)

25.Соёлмаа 3.

Номын сангаас зохиох соёл олон түмний ажлын арга зүй / Хариуцлагатай ред Ж.Цэзэн; Ред. Д.Бямбасүрэн.- УБ.: "Ганга” ХГ., 2002.- 64х.- ISBN-99929-5-573-2.: 1800 төг.

26.Суслова И.М.

Арилжааны бус маркетингийн систем дэх номын сан: Гарын авлага / Орчуулж боловср. Ж.Цэзэн;Хариуцлагатай ред. К.Жапах.- УБ.: "Таван ухаан” ХГ., 2005.- 128х.- ISBN-99929-6-035-4

27.Суслова И.М.

Номын сангийн менежер / Орч. Ж.Цэзэн; Ред. К.Жапах, Н. Борхүү.- УБ.: "Урлах эрдэм” ХГ., 2004.- 100х.- ISBN-99929-6-035-4

28.Тогтоодулам A., Баяраа Б.

Оновчтой уншлага.- УБ., 1996.- 58х.: 350 төг.

29. УТНСанд байгаа номзүйн бүртгэлүүдийн номзүй: Номзүйн номзүй /

Эмхэт Д.Саранчимэг, Б.Цогжаргал.- УБ., 2002.- 21х.- (Улсын Төв Номын Сан)

30.Цагаач Н.

Монголын үндэсний номын сан: Түүхэн бичлэг / Шүүтгэн нягтласан Л.Түдэв.- УБ.: "Урлах эрдэм” ХГ., 2001.- 225х.- (Монголын номын санчдын холбоо).- ISBN-99929-8-009-5.: 3000 төг.

31.Цагаач Н.

Нэвтрэх эрдэнэ / Хэвл.-д. бэлт. Л.Түдэв.- УБ.: "ADMON” ХК., 1998.- 57х.- ISBN-99929-951-9.: 1000 төг.

32.Цэдэндорж Б.

Номын сангийн ажил / Ред. Ё.Доржсүрэн.- УБ.: УХХЭХ., 1960.- 168х.

33.Цэзэн Ж.

Бүгд Найрамдах Монгол Улсын номзүйн хөгжил, өнөөгийн байдал: Эрдэм шинжилгээний бүтээл / Ред. М.Баянзул.- УБ., 1994.- 137х.- (Соёл урлагийн зрдэм шинжилгээний хүрээлэн)

34.Цэзэн Ж.

Монгол ном: Эрдэм шинжилгээний бүтээл I Ред. Л.Түдэв, Ц.Шүгэр.- УБ.: "Урлах эрдэм” ХГ., 1999.- 275х.- (СУИС, Соёл судлалын хүрээлэн).- ISBN-99929- 5-068-4

35.Цэзэн Ж.

Монгол номзүйн онол түүхийн зарим асуудал: Нэг сэдэвт бүтээл / Хариуцлагатай ред. Л Хүрэлбаатар; Ред. Г.Ренчинсамбуу; Хян.тох. Ж.Янжинлхам.- УБ.: "Бемби сан” ХГ., 2002.- 199х.- (СУИС, Соёл урлаг судлалын хүрээлэн).- ISBN-99929-5-192-3.: 8000 төг.

36.Цэзэн Ж., Цэцэгмаа С.

Ном сонирхогчдын лавлах I Ред. М.Баянзул.- УБ.: УХГ., 1985.- 163х.

37.Цэзэн Ж., Баяраа Б.

Номын сангийн менежментийн үндэс / Ред. К.Жапах, Н.Энхцогт.- УБ.: "Урлах эрдэм” ХГ., 2002.- 158х.- ISBN-99929-6-035-4

38.Цэзэн Ж.

Салбар номзүй / Хариуцпагатай ред. А.Тогтоодулам; Ред. С.Цэцэгмаа, Ч.Дашдаваа; Хян. Ж.Янжинлхам, Б.Баяраа.- УБ.: "Бемби Сан” ХГ., 2002.- ISBN- 99929-77-03-5.: 6000 төг.

39.Цэндсүрэн О.

Хүүхдийн уншлагыг удирдах нь / Ред. М.Баянзул.- УБ.: ШУАХ., 1968.- 50х.

40.Цэрэнханд Д.

Номын сангийн зохион байгуулалт I Ред. С.Лувсанням.- УБ.: АБЯ-ны сурах бичиг, сэтгүулийн нэгдсэн редакцын газар, 1987.- 117х.

41.Цэрэнханд Д.

Салбар номзүй: Сурах бичиг / Ред. С.Лувсанням.- УБ.: УХГ., 1982.- 270х.

42.Цэрэнханд Д.

Уншигчидтай ажиллах ажил: Сурах бичиг / Ред. С.Лувсанням.- УБ.: УХГ., 1979.- 63х.

43.Цэцэгмаа С.

Номын сангийн ангилал, каталог: Арга зүйн гарын авлага / Ред.

Ч.Алтанцзцэг.- УБ., 2003.- 64х.

44.Цэцэгмаа С.

Номын сангийн каталогийн зохион байгуулалт: Гарын авлага / Ред. С.Лувсанням.- УБ.: УХГ., 1979.- 77х.

45.Энхтунгалаг Д.

Номын сангийн каталог: Сургалт-арга зүйн гарын авлага.- УБ., Соембо принтинг, 2013.- 142х.

46.Энхтунгалаг Д.

Номын сангийн үйл ажиллагааны үндэс: Гарын авлага / Ред. Б.Энхжаргал.- УБ.: Соембо принтинг, 2005.- 186х.

47.Энхтунгалаг Д.

Номын сангийн фонд зохион байгуулалт: Сургалтын гарын авлага.- УБ., Соембо принтинг, 2010.- 118х.

48.Энхтунгалаг Д.

Номын санд хөтлөгдөх бүртгэлүүд тэдгээрийг хөтлөх аргачлал I Ред. Б.Баяраа.- УБ.: "Адмон” ХХК., 2006.- 72х.

49.Энхтунгалаг Д.

Номын санд хөтлөгдөх бүртгэлүүд, тэдгээрийг хөтлөх аргачлал / Ред. Б.Баяраа.- Нэмж засварл. 2 дахь хэвлэл.- УБ., Соембо принтинг, 2006.- 90х.

50.Агаронян А.С.

Биеэ авч явах соёл I Ред. С.Пүрэвжав.- УБ.. УХГ., 1986.- 252х.

51.Бардин С.М.

Харилцааны соёл / Орч. Г.Сүхбаатар; Ред. Г.Аким, Д.Тогтох.- УБ.: УХГ., 1980.- 143х.

52.Дэлгэрцогт С., Аюурзана Ч.

Харилцааны соёлын тухай өгүүлэх нь / Ред. С.Баясгалан.- УБ.: УХГ., 1983.- 64х.

53.Дэмбэрэл С.

Бие хүний соёл / Ред. Г.Пүрэв.- УБ.: УХГ., 1984.- 119х.

54.Золзаяа М.

Ёс зүй: Гарын авлага I Хянан тох. Р.Дарьхүү.- УБ., "Мастер принт” ХХК., 2005.- 160х.

55.Онгоодой Ч.

Харилцааны сэтгэл судлал, соёл / Ред. П.Лхагвасүрэн.- УБ., 1997.- 53х.

56.Уранцэцэг Л.

Харилцааны сэтгэл судлал / Ариусган шүүсэн Д.Дашхүү.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2003.- 131х.

57.Дорждагва Т. ба бус.

Харилцааны соёл: Онол, практик, судалгаа, үр дүн, зөвлөмж / Эрхэл. Т.Дорждагва.- УБ., 2004.- 175х.

 

Орос хэл дээрх номнууд

 

1.Алешин Л.И.

Автоматизация в библиотеке: Учебное пособие: В 2-х ч.- М.: Изд-во МГУКИ, ИПО Профиздат, 2001.

Часть 1.- 176с.- ISBN 5-88283-037-0

Часть 2.- 144c.- ISBN 5-88283-043-5

2.Бакленд М.

Модернизация библиотечного дела Манифест / Виктория Стил, Стивен Д.Элдер. Как привлечь внебюджетные средства, стать фандрайзером: Принципы и практика развития библиотеки.- Пер. с английского В.Пророковой.- М.: ОГИ., 2000.- 272c.- ISBN 5-94282-001-5

3.Библиографоведение: Учебник / О.П.Коршунов, Н.К.Леликова, Т.Ф.Лиховид; Под общ. ред. О.П.Коршунов.- СПб.: Профессия, 2014.- 288с.- (Учебник для бакалавров).- ISBN 978-5-904757-64-9

4.Библиотека: Термины и определения: Межгосударственный стандарт.- УБ., 2002.- 118с.- (Эксперт: Библиотека)

5.Библиотековедение. Общий курс: Учебник / С.А.Басов, А.Н.Ванеев, М.Я.Дворкина и др.; Науч. ред. А.Н.Ванеев, М.Н.Колесникова.- СПб.: Профессия, 2013.- 240с.- (Учебник для бакалавров).- ISBN 978-5-904757-61-8

6.Библиотекарь и читатель: Профессиональный тренинг / Сост. М. И.Губанова и др.;Ред. Н.А.Ефимова - СПб., 1995.- 86с.- (Российская национальная библиотека)

7.Диомидова Г.Н.

Библиография: Общий курс: Учебник / Ред. Т.А.Павелко.- М.: Книжная палата, 1991.- 240с.

8.Информационно-поисковый язык на основе ББК для электронного каталога: Метод. пособие / Сост. О.А.Лавренова.- М., 1996.- 59с.- (Российская государственная библиотека).- ISBN 5-7510-0074-9

9.Карташов Н.С., Скворцов В.В.

Общее библиотековедение: Учебник: В 2-х ч.- М.: Изд-во МГУК.

Часть 1: Скворцов В.В. Теоретические основы библиотековедения.- 1996.- 88с.

Часть 2: Карташов Н.С. Общая теория библиотечного дела.- 1997.- 256с.

10.Создание электронных каталогов: Из опыта работы Российской государственной библиотеки / Сост. О.А.Лавренова.- М., 1996.- 80с.- (Российская государственная библиотека).- ISBN 5-7510-0094-3

11.Справочник библиографа / Науч. ред. А.Н.Ванеева, В.А.Минкина.- СПб.: Изд-во "Профессия”, 2002.- 528с.- (Серия "Библиотека”).- ISBN 5-93913-015-1

12.Справочник библиотекаря / Сост. С.Г.Антонова, Г.А.Семенова.- М.: Книга, 1985.- 303с.- (Гос. б-ка СССР им В.И.Ленина).

13.Справочник библиотекаря / Науч. ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина.- СПб.: Изд-во "Профессия”, 2000.- 425с.- (Серия "Библиотека”).- ISBN 5-86457-187-3

14.Справочник библиотекаря / Сост. С.Г.Антонова, Г.А.Семенова.- М.: Книга, 1985.- 303с.- (Гос. б-ка СССР им В.И.Ленина).

15.Справочник библиотекаря.- 4-е изд., испр. и доп.- СПб.: Профессия, 2013.- 640с.- (Серия "Библиотека”).

16.Справочник библиографа / Науч. ред. Г.Ф.Гордукалова, Г.В.Михеева.- 4-е изд., испр. и доп.- СПб.: Профессия, 2014.- 768с.- ISBN 978-5-91884-052-8

 

Сэтгүүлүүд

-Номын санч: Онол-арга зүйн сэтгүүл.- УБ., Жилд 2 удаа.- (Монгол Улсын Үндэсний номын сан)

 

-Библиотека: Массовый проф. илл. Журн.- М.: Изд-во "Либерея", 12раз в год.- ISSN 0369-4915

 

-Библиография: Науч. Журн.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшнл”, 1 раз в два месяца.- ISSN 0869-6020

 

-Библиотековедение: Науч. практ. журн.- М., 6 раз в год.- (Российская государственная библиотека).- ISSN 0869-608Х

 

 

 

 

Холбоотой мэдээ

Сэтгэгдэл:

«    8-р сар 2019    »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Үндэсний номын сан

Зуны цагийн хуваарь

/06-09 сар/

Даваа-Баасан: 09:00-17:00

Бямба, Ням: Амарна

Өвлийн цагийн хуваарь

/10-05 сар/

Даваа-Баасан: 09:00-20:00

Бямба, Ням: 09:00-17:00

 

Манай вэб сайт танд таалагдаж байна уу?


 
 

Холбоо барих

Монгол улсын үндэсний номын сан

(+976) 70112396

976-11-323100

director@nationallibrary.mn

www.nationallibrary.mn

Copyright © 2016 Монгол улсын үндэсний номын сан. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.                                                       Вэб сайтыг: "Онлайн Хүрээ" ХХК | Хөгжүүлэгч: Aureola